top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de online aankoop van onze producten op onze e-commerce webshop. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing wanneer er beroep wordt gedaan op de producten van Bon à Petit, gevestigd te Molenaarsweg 12, 3300 Tienen met ondernemingsnummer BE0766251005 (hierna “Verkoper”) door een klant (hierna “Klant”).

De Algemene Voorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Klant. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd. Door een bestelling te plaatsen, erkent de Klant dat hij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Voorwaarden kunnen in bepaalde gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die worden aangeboden op de website van Bon à Petit. De klant aanvaardt deze Algemene Voorwaarden als zijnde de enige voorwaarden van toepassing op de relatie met Bon à Petit, en doet voor zoveel als nodig afstand van zijn eigen eventuele algemene voorwaarden.

Artikel 2. Prijzen

De prijzen die vermeld worden op de website zijn in EURO en omvatten alle eventuele toepasselijke belastingen, lasten, taksen, enz.. In de prijs zijn de leveringskosten niet inbegrepen. Alle producten en diensten dienen onmiddellijk bij de bestelling integraal betaald te worden. Hetzelfde geldt voor eventuele leveringskosten en/of verzendingskosten. De klant kan daarvoor kiezen uit enkele online betalingsmogelijkheden.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na.

Artikel 3. Bestelling

Bestellingen worden steeds aangenomen per periode van twee weken, eindigend op zondagavond. Bestellingen kunnen telkens geplaatst worden tot de aangegeven einddatum (doorgaans zondagavond 20u, behalve wanneer anders aangegeven). Bestellingen die nadien geplaatst worden, zullen worden meegerekend met de bestellingen van de daaropvolgende periode.
De door de klant tijdig bestelde producten kunnen, naar de keuze van de klant, worden geleverd (betalend) of vrij van leveringskost bij Bon à Petit worden afgehaald.
Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.
Een bestelling is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard en/of wordt bevestigd per e-mail op het e-mailadres dat door de Klant werd meegedeeld.
Als u de bestelling bevestigt gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, prijzen en beschrijvingen van producten of diensten. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te blokkeren als het bezorgadres onjuist is of bij problemen tijdens de betaling. De bestelling wordt geaccepteerd en bevestigd door op opeenvolgende pagina’s/schermen gegevens in te voeren.

Artikel 4. Aanbod

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bon à Petit niet. Bon à Petit is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bon à Petit is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Bon à Petit heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat Bon à Petit er van uit dat de Klant van de aankoop afziet.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. gewicht maaltijden, textuur maaltijden, allergenen, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bon à Petit. Bon à Petit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of een dienst.

De Klant is steeds zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem/haar bestelde producten en diensten.

Artikel 5. Afhaling

Afhaling vindt enkel plaats op zaterdag voormiddagen tussen 9 en 10, tenzij anders vermeld (rekening houdend met bijvoorbeeld feestdagen en vakantieperiodes). We verwijzen hiervoor naar de online Kalender.
De klant dient het tijdstip van ophaling vooraf vast te leggen met Bon à Petit en dient de gemaakte afspraak te respecteren. Bon à Petit kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken op voorgaande afspraken.

Artikel 6. Levering

Levering van de voedselproducten geschiedt steeds op vrijdag tenzij anders vermeld (rekening houdend met bijvoorbeeld feestdagen en vakantieperiodes). We verwijzen hiervoor naar de online Kalender.
De Klant verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat er iemand thuis is om de bestelde producten in ontvangst te nemen.
Ingeval de klant niet thuis is op het ogenblik van de levering van de door hem/haar bestelde voedingswaren, dan zal Bon à Petit de voedingswaren afgeven bij de buren van de Klant, hetgeen de Klant aanvaardt. De Klant zal daarvan door Bon à Petit per SMS op de hoogte gebracht worden.
Alle vermelde leveringstermijnen en/of -tijdstippen zijn louter indicatief. Afwijkingen zijn derhalve steeds mogelijk. De Klant kan terzake geen aanspraak maken op enige vergoeding wegens laattijdige levering.

Artikel 7. Annulatie van bestellingen

Bestellingen kunnen slechts worden geannuleerd binnen de bestelperiode waarin de bestelling is geplaatst.
Ingeval van tijdige annulatie (i.e. binnen deze aangekondigde bestelperiode) zal Bon à Petit het door de klant betaalde bedrag integraal terugstorten. Annulaties na het afsluiten van de bestelperiode zijn niet mogelijk.

Artikel 8. Herroepingsrecht

Het wettelijk herroepingsrecht voor consumenten geldt enkel voor de door de klant bestelde non-food producten. Gezien hun beperkte houdbaarheid is het wettelijk herroepingsrecht voor de voedselproducten van Bon à Petit uitgesloten.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Bon à Petit, Molenaarsweg 12, 3300 Hakendover, BTW BE0766251005 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Ingeval van rechtmatige uitoefening van het herroepingsrecht zal Bon à Petit de door de Klant betaalde bedragen voor de producten terugbetalen van zodra Bon à Petit de terugbezorgde producten onbeschadigd en in de originele onbeschadigde verpakking terug heeft ontvangen. Indien de Klant bij de bestelling opteerde voor levering van de producten i.p.v. gratis afhaling, zijn de door de Klant betaalde leveringskosten niet terugbetaalbaar.
De producten waarvoor de klant het herroepingsrecht uitoefent, kunnen zonder bijkomende kosten door de Klant worden afgegeven bij Bon à Petit. De Klant kan er ook voor opteren om de producten terug te zenden. De kosten verbonden aan de terugzending van de producten zijn dan exclusief ten laste van de Klant.
De Klant is tevens aansprakelijk voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
- dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd;
- de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Bon à Petit geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
- de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
- de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
- de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
- overeenkomsten waarbij de Klant Bon à Petit specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
- de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken
- de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
- overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
- de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
- de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
- de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 9. Contact

U kan ons bereiken op volgend nummer + 32 486 23 34 71 of via e-mail op naomi@bon-a-petit.be.
(laatst geüpdatete op 12 oktober 2022)

Artikel 10. Nietigheid

De nietigheid van één of meerdere van de bepaling(en) van de Algemene Voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de volledige Algemene Voorwaarden tot gevolg. Het betrokken beding zal worden vervangen door een geldig beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 11. Klachten

Klachten over de producten en/of diensten van Bon à Petit kunnen steeds gemeld worden aan Bon à Petit, zowel per e-mail op naomi@bon-a-petit.be, als per post. We streven ernaar de klachten af te handelen binnen de 10 werkdagen. Tot slot wijzen we nog op ons privacybeleid, dat de klant kan terugvinden op de website www.bon-a-petit.be.

Artikel 12. Geschillen

Bon à Petit en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat alle geschillen die zouden kunnen ontstaan uitsluitend beslecht zullen worden door de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.

bottom of page