top of page

Privacy Policy

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten van essentieel belang is. Wij doen dan ook ons uiterste best om zo voorzichtig mogelijk met uw persoonsgegevens om te springen. Wanneer wij uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De voorliggende privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die wij nemen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze website. Wij informeren u eveneens wat uw rechten zijn als gebruiker en klant.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

Artikel 1. Partijen en voorwerp

Bon à Petit stelt dit Privacybeleid vast. Het heeft tot doel de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op de website die te vinden is op onze website: www.bon-a-petit.be, (hierna de “Site“).

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op eender welke wijze met de Site communiceert.

Bon à Petit bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers.
Bon à Petit is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de Gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Onderaannemer“). In dat geval, verbindt Bon à Petit zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

bottom of page