top of page

Privacy Policy

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten van essentieel belang is. Wij doen dan ook ons uiterste best om zo voorzichtig mogelijk met uw persoonsgegevens om te springen. Wanneer wij uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De voorliggende privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die wij nemen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze website. Wij informeren u eveneens wat uw rechten zijn als gebruiker en klant.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

Artikel 1. Partijen en voorwerp

Bon à Petit stelt dit Privacybeleid vast. Het heeft tot doel de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op de website die te vinden is op onze website: www.bon-a-petit.be, (hierna de “Site“).

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op eender welke wijze met de Site communiceert.

Bon à Petit bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers.
Bon à Petit is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de Gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Onderaannemer“). In dat geval, verbindt Bon à Petit zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Artikel 2. Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze website en door het plaatsen van een bestelling bij Bon à Petit, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

Artikel 3. Verwerking van Persoonsgegevens

Artikel 3.1. Persoonsgegevens verwerkt bij het gebruik van de website en bij het plaatsen van een bestelling

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de website en bij het verwerken en uitvoeren van een bestelling van de producten. Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en uw domeinnaam telkens u onze website bezoekt.

De persoonsgegevens die we verzamelen zijn beperkt tot de informatie die u zelf aan ons meedeelt bij het plaatsen van een bestelling van onze producten (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, naam en voornaam van het kindje waarvoor u de producten bestelt, enz.).

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor boekhoudkundige doeleinden, evenals met het oog op het klantenbeheer. Zij laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag en/of bestelling, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de producten die u worden aangeboden.

Artikel 3.2. Persoonsgegevens aangewend voor marketing-doeleinden

Op onze website wordt u de mogelijkheid gegeven om u in te schrijven op onze nieuwsbrief en heeft u eveneens de mogelijkheid om te verklaren dat u graag op de hoogte wordt gehouden van promoties en verder ook (commerciële en andere) informatie met betrekking tot de door Bon à Petit aangeboden producten wenst te ontvangen.
Indien u deze optie heeft aangevinkt bij het plaatsen van een bestelling van onze producten, of indien u zich op onze website hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan gebruiken wij de door u meegedeelde persoonsgegevens om u via e-mail de gevraagde informatie over onze producten, promoties, voordelen, enz. door te sturen.
Als u bij uw bestelling heeft aangevinkt dat u informatiebrieven en/of publiciteit van ons wenst te ontvangen, of indien u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan kan u daar uiteraard steeds op terugkomen. U kan daarvoor klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt, of u kan contact opnemen met Bon à Petit (zie hierna onder Artikel 17. Contact).
Wij willen u tot slot nog informeren dat wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief en/of voor het ontvangen van de andere direct marketing-mails, uw uitschrijving slechts geldt voor het opgegeven e-mailadres. Indien u met andere woorden commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich voor elk e-mailadres afzonderlijk uit te schrijven. Indien u zich wenst uit te schrijven per brief of per e-mail, dient u in de brief of de e-mail duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen waarvoor u de direct marketing wenst te deactiveren.

Artikel 4. Rechtsgrond

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:
- Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website, het inschrijven op de nieuwsbrief en/of de direct marketing.
- Een contractuele relatie van zodra u onze producten en/of diensten aankoopt.
Indien u zich zou verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, dan kunnen wij de overeenkomst niet verder uitvoeren en kan u de door u gekozen producten en/of diensten aldus niet bestellen.

Artikel 5. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Bon à Petit, in hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Bon à Petit optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.
Persoonsgegevens worden verwerkt door Bon à Petit op de volgende manier:
een geautomatiseerde procedure, het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief, het gebruik van cookies

Artikel 6. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. De doelstellingen van Bon à Petit zijn de volgende:
Het verrichten van diensten, het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie, het eventueel versturen van gratis staaltjes of het aanbieden van diensten aan gunstigere voorwaarden, het realiseren van statistieken

Artikel 7. Persoonsgegevens ter verwerking

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en het gebruik van de Site, Bon à Petit de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid:
Basis-identificatiegegevens zoals naam, voornaam, adres, leeftijd, geboorteplaats- en datum, het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven, de informatie met betrekking tot de pagina’s die door de gebruiker op de website werden bezocht, alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld. De leeftijd, geslacht en de naam van het kind en eventuele allergieën.
De data die de Gebruiker aanlevert over zijn gezinsleden en derden valt eveneens onder deze Privacy Policy

Artikel 8. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, na de inhoud van deze Privacy Policy doorgenomen te hebben.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarbij de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid aanvinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Bon à Petit. Elke overeenkomst die Bon à Petit en een Gebruiker verbindt met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site, is onderworpen aan de aanvaarding van de Privacy Policy door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij ingeeft op de Site of via andere diensten die worden aangeboden door Bon à Petit.

De Gebruiker heeft ten allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de vroegere verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onaangetast.

Artikel 9. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Artikel 10. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Bon à Petit die passende garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens en die samenwerken met Bon à Petit bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Bon à Petit en zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens de inhoud van dit Privacybeleid na. Bon à Petit zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

In het geval dat de gegevens gedeeld worden met derden met het oog op direct marketing of prospectie, wordt de Gebruiker hierover geïnformeerd voordat hij zijn toestemming geeft tot het gebruik van zijn persoonlijke gegevens.

bottom of page